Tag Archives for " zajednička imovina bračnih i vanbračnih supružnika "

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zajednička imovina bračnih, odnosno vanbračnih supružnika

U situaciji kada bračna, odnosno vanbračna zajednica traje i kada su odnosi supružnika skladni, pa jedan od njih raspolaže nepokretnostima koje su u katastru upisane na njega, smatraće se da to čini uz saglasnost drugog bračnog, odnosno vanbračnog druga.