Tag Archives for " troškovi postupka "

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

USTAVNO PRAVO

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

Stranka u parničnom postupku ima pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka kada odluka o troškovima postupka postane pravnosnažna i kada protekne rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze.

Kamata na troškove postupka

PROCESNO PRAVO

Kamata na troškove postupka

Kada se radi o zahtevu za naknadu nematerijalne štete, sud prilikom odlučivanja o troškovima postupka nije vezan visinom postavljenog tužbenog zahteva, što znači da stranci koja, makar i delimično, uspe sa svojim zahtevom, pripada u celosti iznos naknade troškova postupka prema visini dosuđene naknade.

Troškovi postupka u slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka u slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete

U slučaju delimičnog uspeha tužioca u sporu za naknadu nematerijalne štete, troškovi postupka na ime nagrade za rad advokata i na ime sudske takse određuju se u visini dosuđenog iznosa naknade, a tužilac ima pravo na naknadu svih troškova veštačenja nezavisno od visine dosuđene naknade, ukoliko je veštačenje bilo nužno.

Troškovi nastali u postupku povodom pravnog leka

PROCESNO PRAVO

Troškovi nastali u postupku povodom pravnog leka

Ako sud odbaci ili odbije pravni lek odlučiće o troškovima nastalim u postupku povodom tog pravnog leka, a ako sud preinači odluku protiv koje je izjavljen pravni lek, ili ukine tu odluku i odbaci tužbu, odlučiće o troškovima celog postupka.

Suvišni troškovi postupka

PROCESNO PRAVO

Suvišni troškovi postupka

Kada prvostepeni sud nije dao nalog punomoćniku tuženog da se u podnesku izjasni u vezi dostavljene tužbe, a punomoćnik tuženog se putem obrazloženog podneska ipak izjasnio na navode tužbe, pravilno je prvostepeni sud odlučio kada tuženoj strani nije dosudio troškove za sastav tog podneska, s obzirom da se punomoćnik tuženog u vezi podnete tužbe mogao izjasniti na sledećem ročištu za glavnu raspravu.

Potrebni troškovi u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Potrebni troškovi u izvršnom postupku

Ne mogu se smatrati potrebnim troškovi za pristup prodaji koja nije održana iz razloga što je izvršni poverilac premestio stvari sa mesta popisa, niti troškovi nastali sastavljanjem podnesaka kojima je predlagao sprovođenje radnji koje bi sud i sam preduzeo po službenoj dužnosti.

Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Troškovi postupka i okončanje postupka fikcijom povlačenja tužbe

Kada punomoćnik tuženog nije bio u prilici da traži odlaganje ročišta, nije bio ni dužan da podneskom osporava tužbeni zahtev i predaje punomoćje za zastupanje, pre zakazanog prvog ročišta za glavnu raspravu, već je to mogao učiniti na samom ročištu. Zato mu ni ne pripadaju troškovi za pisanje podneska pre ročišta na kojem je zbog njegovog izostanka konstatovano povlačenje tužbe.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.