Tag Archives for " troškovi postupka "

PITANJE PRAVIČNOSTI KOD NAKNADA ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA

NEDOUMICE

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.126.1(497.11)
340.142:343.296(497.11)
COBISS.SR-ID 114174985

PITANJE PRAVIČNOSTI KOD NAKNADA ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA

* Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: Pitanje naknade štete zbog neosnovanog pritvora je tema oko koje se decenijama unazad “lome koplja“ u pogledu njene visine. Oprečna mišljenja su permanentno prisutna jer neki smatraju da su iznosi koje država predlaže odnosno “parnični“ sudovi dosuđuju mali i nepravedni, ali imamo i s druge strane mišljenja da su ti iznosi previsoki, te da zbog velikog broja predmeta takve prirode se ugrožava republički budžet i sl. U radu je dat kritički osvrt na postojeće kriterijume koji postoje i koji su opredeljujući u pogledu određivanja visine novčanog iznosa po danu neosnovanog pritvora. Takođe smo naveli nekoliko primera iz prakse kojima smo želeli da ukažemo na manjkavosti, ali i nedoslednosti dosadašnjeg postupanja nadležnih organa i sudova po ovom pitanju. Posebno je ukazano i na disproporciju i veliki raspon između najnižih i najviših dosuđenih novčanih iznosa, i s tim u vezi su dati razlozi zbog kojih je takva praksa nedopustiva.
Ključne reči: neosnovan pritvor, naknada štete, troškovi postupka, praksa Komisije i sudova u pogledu visine novčanih iznosa.

Naplata troškova postupka u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Naplata troškova postupka u izvršnom postupku

Advokat, kao punomoćnik izvršnog poverioca, ovlašćen je da u izvršnom postupku u ime i za račun izvršnog poverioca naplati njegovo ukupno novčano potraživanje na ime glavnog potraživanja, zakonske zatezne kamate i troškove postupka, s tim što postoji zakonska mogućnost da novčano potraživanje na ime troškova postupka bude isplaćeno advokatu, po punomoćju datom od strane izvršnog poverioca.

Troškovi na ime takse za tužbu

PROCESNO PRAVO

Troškovi na ime takse za tužbu

Tužilac, koji uspe u sporu, ima pravo na troškove na ime takse za tužbu, bez obzira na to da li je ovu taksu platio u momentu kada se o troškovima odlučuje.

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je tužilac uspeo u sporu protiv tuženika Nacionalne službe zapošljavanja i pravnosnažnom presudom je obavezan tuženik da plati tužiocu iznose na ime manje uplaćene novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, a tuženik nije istovremeno uplatio i doprinose za PIO, pa u novoj parnici radi isplate doprinosa tužiocu, isti u sporu uspe, ima pravo na naknadu parničnih troškova i u toj drugoj parnici.

Vremensko važenje zakona – primena procesnih zakona

USTAVNO PRAVO

Vremensko važenje zakona – primena procesnih zakona

Ne može se jedan procesni zakon primenjivati prilikom odlučivanja o glavnoj stvari, a drugi (kasniji) za rešavanje o troškovima postupka, jer ishod rešavanja o troškovima postupka zavisi od ishoda odlučivanja o glavnoj stvari.

1 2 3 7