Tag Archives for " troškovi postupka "

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

Ako je zahtev stranke upućen prvostepenom sudu za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi podnet nakon pravnosnažnog okončanja postupka, onda se rešenjem prvostepenog suda takav zahtev odbacuje a ne da se odbija kao neosnovan.

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

USTAVNO PRAVO

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

Sudovi su dužni da o pravu stranaka na podnošenje žalbe daju zakonitu, pravilnu i potpunu pouku koja neće ostavljati bilo kakve dileme o tome da li postoji pravo na žalbu i koji su rokovi za podnošenje žalbe, pa u slučaju kada sud stranci da pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, stranka ne sme da trpi štetne posledice zbog greške suda.

1 2 3 5