Tag Archives for " zaključenje dvostranog ugovora "

Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Visina zajma u uslovima visoke inflacije utvrđuje se prema valorizovanoj deviznoj vrednosti na dan presuđenja u dinarskoj protivvrednosti, sa kamatom od dana donošenja prvostepene odluke, odnosno veštačenja.

Ništave odredbe ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ništave odredbe ugovora o kreditu

Ugovorna odredba ugovora o kreditu kojom je određeno da će banka svoju obavezu isplate sredstava kredita vršiti po jednom kursu (po kupovnom, odnosno nižem kursu), a da će obavezu korisnika kredita obračunavati po srednjem (odnosno višem) kursu apsolutno je ništava odredba, jer je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim načelima obligacionog prava.

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza

Da bi mogao ostvariti zahtev po osnovu naknade štete u vidu izgubljene dobiti prouzrokovane neizvršenjem ugovornih obaveza, tužilac mora dokazati da je sam izvršio ugovorne obaveze ili da iste nije mogao izvršiti zbog radnji tuženog, odnosno da je od strane tuženog bio sprečen u izvršenju istih.