Tag Archives for " izdavanje naloga za iseljenje izvršioca nasilja "

Mere zaštite od nasilja u porodici

PORODIČNO PRAVO

Mere zaštite od nasilja u porodici

Protiv člana porodice koji vrši nasilje, sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici kojim se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članovima porodice.

Pravo na poštovanje doma

USTAVNO PRAVO

Pravo na poštovanje doma

Obavezivanje nekog lica na iseljenje iz stana predstavlja mešanje u njegovo pravo na poštovanje doma, pa u postupcima koje vode sudovi su u obavezi da utvrde da li je mešanje bilo utemeljeno na zakonu i usmereno na postizanje legitimnog cilja, a ako jeste, i da ocene može li se mešanje u pravo na poštovanje doma opravdati sa stanovišta razloga propisanih u članu 8. stav 2. Evropske konvencije za ljudska prava, odnosno postoji li neophodna društvena potreba za takvo mešanje.

Nasilje u porodici i izricanje sudske opomene

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici i izricanje sudske opomene

Prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da okrivljenom zbog učinjenog krivičnog dela nasilje u porodici izrekne sudsku opomenu.

Izdavanje naloga za iseljenje izvršioca nasilja iz porodičnog stana ili kuće

PORODIČNO PRAVO

Izdavanje naloga za iseljenje izvršioca nasilja iz porodičnog stana ili kuće

Nepostojanje drugog boravišta izvršioca nasilja, nije smetnja za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine, naročito u situaciji kada onaj koji vrši nasilje ispoljava takav stepen nasilja koji opravdava izricanje ove zaštitne mere.