Tag Archives for " izdavanje građevinske dozvole "

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole i umišljaj okrivljenog

Kada se okrivljeni kao investitor, pre nego što je na svojoj parceli postavio bilborde, interesovao kod nadležne inspekcijske službe gde mu je rečeno da mu za to ne treba građevinska dozvola, mora se u prvostepenoj presudi jasno opredeliti u čemu se ogleda umišljaj okrivljenog za izvršenje krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole.

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljište na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ukoliko nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se tome protivio.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Legalizacija objekata

UPRAVNO PRAVO

Legalizacija objekata

Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom, ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravosnažno rešeni.