Tag Archives for " Korišćenje građevinskog zemljišta "

Raskid ugovora po samom zakonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora po samom zakonu

Kada rok za ispunjenje obaveze predstavlja bitan sastojak ugovora, pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku, ugovor se raskida po samom zakonu.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

UPRAVNO PRAVO

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, niti odlučivanje po žalbi protiv tog rešenja predstavlja odlučivanje po pravnom leku izjavljenom protiv poreskog upravnog akta donetog u poreskom postupku, te poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u ovoj upravnoj stvari.