Tag Archives for " održaj "

Održaj i sticanje svojine na stanu

STVARNO PRAVO

Održaj i sticanje svojine na stanu

Korišćenje stana u neprekidnom trajanju dužem od dvadeset godina na osnovu ugovora o zakupu službenog stana, ne može biti osnov za sticanje prava svojine održajem na stanu.

Ako Zakon opstane, rešenje je u održaju

UDK: 322(497.16)
342.731(497.16)

Povodom crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti
AKO ZAKON OPSTANE, REŠENJEJE U ODRŽAJU
Dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Nedavno usvojen crnogorski zakon koji uređuje slobodu veroispovesti i pravni položaj verskih zajednica iritira ambicijom da verski objekti i zemljište postanu “kulturna baština u državnoj svojini”. On sadrži odredbe o normativnoj, izvršnoj i korektivnoj deonici u ostvarivanju ove namere. Rad se bavi svim ovim deonicama i ukazuje na problem u vezi sa imovinom Srpske pravoslavne crkve i načinom njegovog rešavanja.

Ključne reči: verski objekti i zemljište, državna svojina, Srpska pravoslavna crkva, državina, održaj.

Sticanje prava svojine po osnovu održaja

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine po osnovu održaja

Nesavesnost držaoca kao prepreka za sticanje svojine održajem ne može se izvesti iz same okolnosti da je u javnim knjigama kao vlasnik nepokretnosti upisano drugo (pravno ili fizičko) lice, već je upisani vlasnik dužan da iznese dokaze kojima će oboriti pretpostavku savesnosti.

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

USTAVNO PRAVO

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

Korisnik arondacije ne može snositi štetne posledice što postupak arondacije nije formalnopravno okončan zaključenjem ugovora ili donošenjem pojedinačnog akta nadležnog organa, koji bi bio osnov za promenu prava vlasništva na dodeljenoj parceli u javnim knjigama o nepokretnostima.