Tag Archives for " pravo svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnosti "

Pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu

STVARNO PRAVO

Pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu

To što je neki objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju ili je isti privremenog karaktera, može biti od uticaja na nemogućnost imaoca da zahteva njegov upis u javne knjige ili na sticanje prava korišćenja na zemljištu na kome se nalazi, ali ne i na sticanje prava svojine na takvom objektu.

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

Dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade, savestan graditelj stiče pravo svojine samo na tom, posebno dograđenom delu zgrade i to ako je vlasnik znao za gradnju i nije se tome protivio.

Jači pravni osnov za sticanje svojine

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov za sticanje svojine

Kad se dva lica smatraju pretpostavljenim vlasnicima iste stvari, jači pravni osnov ima lice koje je stvar steklo teretno u odnosu na lice koje je stvar steklo besteretno, a ako su pravni osnovi iste jačine, prvenstvo ima lice kod koga se stvar nalazi.

Tužba za utvrđenje prava svojine

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje prava svojine

Tužba za utvrđenje prava svojine mora se podneti protiv lica sa kojim je zaključen ugovor o kupoprodaji, odnosno lica koje je upisano kao vlasnik nekretnine koja je predmet spora, jer se mora dokazati postojanje pravnog kontinuiteta između prethodnog i novog vlasnika nepokretnosti.

Pravo koje sprečava izvršenje

PROCESNO PRAVO

Pravo koje sprečava izvršenje

Lice koje tvrdi da u pogledu predmeta izvršenja ima pravo koje sprečava izvršenje, može sve do okončanja izvršnog postupka da izjavi prigovor sudiji kojim traži da se izvršenje na tom predmetu proglasi nedopuštenim.

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.