Tag Archives for " pravo svojine "

Održaj i sticanje svojine na stanu

STVARNO PRAVO

Održaj i sticanje svojine na stanu

Korišćenje stana u neprekidnom trajanju dužem od dvadeset godina na osnovu ugovora o zakupu službenog stana, ne može biti osnov za sticanje prava svojine održajem na stanu.

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

U situaciji kada su kod dvostruke prodaje istog stana oba kupca (i prethodni i kasniji) savjesni, jači pravni osnov za sticanje prava svojine ima kupac koji se upisao u katastar nepokretnosti, bez obzira što je stan u državini drugog kupca, a kada nijedan kupac nije upisan u katastar nepokretnosti, jači pravni osnov ima kupac koji se nalazi u posjedu stana.

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Naknada za faktički oduzeto pravo svojine na nepokretnosti

Odredbe Zakona o eksproprijaciji ne mogu se primeniti u slučajevima kada oduzimanje ili ograničenje prava svojine na nepokretnosti nije izvršeno u postupku i na način koji je propisan ovim zakonom, već vlasniku koji je lišen svog prava svojine na nepokretnosti, pripada novčana naknada u visini njene tržišne vrednosti za oduzeto mu pravo svojine.

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

USTAVNO PRAVO

Arondacija i utvrđenje prava svojine po osnovu održaja

Korisnik arondacije ne može snositi štetne posledice što postupak arondacije nije formalnopravno okončan zaključenjem ugovora ili donošenjem pojedinačnog akta nadležnog organa, koji bi bio osnov za promenu prava vlasništva na dodeljenoj parceli u javnim knjigama o nepokretnostima.

Tužba za utvrđivanje prava svojine na objektu čija izgradnja nije ozakonjena

USTAVNO PRAVO

Tužba za utvrđivanje prava svojine na objektu čija izgradnja nije ozakonjena

Objekat čija izgradnja nije ozakonjena i koji zbog toga ima karakter res extra commercium, može biti predmet tužbenog zahteva za utvrđenje prava svojine stečenog po samom zakonu, tačnije po osnovu građenja na tuđem zemljištu, što predstavlja građanskopravni spor o kome je nadležan da odlučuje sud u parničnom postupku.