Tag Archives for " upis hipoteke "

Upis hipoteke na zajedničkoj imovini bračnih drugova

STVARNO PRAVO

Upis hipoteke na zajedničkoj imovini bračnih drugova

Kod upisa hipoteke na zajedničkoj imovini bračnih drugova, banka nema obavezu da traži saglasnost bračnog druga u čiju korist nije upisano pravo svojine, jer se smatra da je upis izvršen na oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih.

Ništavost odredaba ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost odredaba ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Ništave su odredbe ugovora o kreditu kojima je ugovoreno da u slučaju da korisnik kredita ne izmiri svoje obaveze u roku dospelosti, na sve dospele neizmirene iznose banka obračunava zateznu kamatu u skladu sa aktima poslovne politike banke i zakonskim odredbama, a ako je ugovorena kamata viša od zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon što korisnik kredita dospe u docnju.