Tag Archives for " naknada po pravilima hipotekarnog prava "

Uknjižba založnog prava hipoteke

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Uknjižba založnog prava hipoteke

Nije došlo do povrede apelantkinjinog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je do miješanja u pravo na imovinu došlo u skladu sa zakonom i radi postizanja legitimnog cilja u javnom interesu, pri čemu je održana „pravična ravnoteža“ između zahtjeva od opšteg ili javnog interesa i zahtjeva da se zaštiti pravo pojedinca na imovinu.

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

OBLIGACIONO PRAVO

Namirenje poverioca kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji

Ako je predmet hipoteke objekat u izgradnji, njegova prodaja radi namirenja vrši se ustupanjem prava gradnje utvrđenog pravosnažnim odobrenjem za gradnju, uz naknadu, i prodajom stvari koje su ugrađene u objekat u izgradnji.

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku ne može se od strane trećeg lica sa uspehom ostvariti naknada po pravilima hipotekarnog prava, jer se hipoteka realizuje u parničnom ili izvršnom postupku, odnosno u posebnom vansudskom postupku.