Tag Archives for " građevinsko zemljište "

Učinilac krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole

USTAVNO PRAVO

Učinilac krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole

Lice koje izvodi radove na rekonstrukciji postojećeg objekta, a ne poseduje rešenje o odobrenju nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kada je to posebnim zakonom propisano kao obavezno, jeste učinilac krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 1. Krivičnog zakonika.

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

Nije u skladu sa Ustavom odredba Zakona o ozakonjenju objekata, kojom je propisano da će se smatrati da postoji saglasnost suvlasnika za ozakonjenje ukoliko je znao ili mogao znati za izgradnju objekta, odnosno izvođenje radova koji su predmet ozakonjenja, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio.

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Nadležnost poreske uprave

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost poreske uprave

Poreska uprava je nadležna da odlučuje samo po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata, a kako naknada za korišćenje građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, to Poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u ovoj upravnoj stvari.

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

To što je Zakonom o ozakonjenju objekata propisano da se u postupku ozakonjenja objekata, umesto doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, plaća taksa za ozakonjenje objekata, vlasnici nelegalno izgrađenih objekata nisu stavljeni u privilegovani položaj u odnosu na lica koja su legalno gradili svoje objekte.

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

USTAVNO PRAVO

Raspolaganje neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade

Zakonom je omogućeno jedinici lokalne samouprave da, radi realizacije investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj, raspolaže neizgrađenim građevinskim zemljištem po ceni koja je manja od tržišne cene ili bez naknade, ali samo za slučaj otuđenja navedenog zemljišta, a ne i njegovog davanja u zakup.