Tag Archives for " rekonstrukcija i dogradnja tuđeg građevinskog objekta "

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

Dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade, savestan graditelj stiče pravo svojine samo na tom, posebno dograđenom delu zgrade i to ako je vlasnik znao za gradnju i nije se tome protivio.

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

Lice koje izgradi zgradu ili drugu građevinu na zemljištu na koje drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine i na zemljište na kome je izgrađen građevinski objekat, kao i na zemljište koje je neophodno za redovnu upotrebu tog građevinskog objekta, ukoliko nije znalo niti moglo znati da gradi na tuđem zemljištu, a vlasnik zemljišta je znao za izgradnju i nije se tome protivio.

Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

Adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta pravo svojine može se steći samo ako postoji sporazum da jedan ugovarač vrši renoviranje objekta i da mu potom isti pripadne u svojinu, te ako je sporazum realizovan u celosti, a graditelj savestan.