Tag Archives for " pravo svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini "

Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini

Tek od dana stupanja na snagu izmena Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa objavljenih u ”Sl. listu SRJ”, br. 36/90 od 29. 6. 1990. godine, fizička i pravna lica mogu steći pravo svojine održajem na nepokretnostima u društvenoj svojini.