Tag Archives for " katastar nepokretnosti "

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

OBLIGACIONO PRAVO

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverioca, a kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji, smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima i za pobijanje tih radnji ne zahteva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Pravo zakupa i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418(497.11)
347.453(497.11)

PRAVO ZAKUPA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je prikaz i analiza procesnih i materijalnopravnih normi vezano za zakup i upis prava po tom osnovu u katastru, uz komentar upravne prakse Republičkog geodetskog zavoda.
Ključne reči: zakup, stvarna prava, obligaciona prava, upis, katastar nepokretnosti, upravni postupak.

Pravo koje imaš na tuđoj stvari ne slabi, ma koliko vlasnika ona prom’jenila.
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, član 1019.

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

PROCESNO PRAVO

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti u izvršnom postupku

Protiv zaključka o prodaji stvari u izvršnom postupku može se podneti zahtev za otklanjanje nepravilnosti koji ne odlaže izvršenje, a rešenje o osnovanosti zahteva za otklanjanje nepravilnosti ne utiče na izvršenje o prodaji, već samo može biti osnov za naknadu štete.

Osporavanje tačnosti upisa stvarnih prava u katastar nepokretnosti

USTAVNO PRAVO

Osporavanje tačnosti upisa stvarnih prava u katastar nepokretnosti

Protekom roka od 10 godina, za savesno lice, nastupa pretpostavka apsolutne tačnosti upisanih stvarnih prava na nepokretnostima, pa se izvršeni upis više ne može osporavati pred organom nadležnim za održavanje katastra nepokretnosti, ali to ne sprečava lice koje smatra da mu je pogrešnim upisom povređeno stvarno pravo na nepokretnosti da traži zaštitu svojih stvarnih prava u sudskom postupku.

Upis u katastar nepokretnosti zajedničke imovine bračnih drugova

USTAVNO PRAVO

Upis u katastar nepokretnosti zajedničke imovine bračnih drugova

Pravo zajedničke svojine koje je stečeno po osnovu braka potpada pod posebni zakonski režim što se ogleda u tome da se u odnosu na ovaj pravni institut primenjuje zakonska pretpostavka iz člana 176. stav 2. Porodičnog zakona, koja glasi da se smatra da je upis u katastar nepokretnosti izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine, odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.