Tag Archives for " zamena novčane kazne kaznom zatvora "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

Ako okrivljeni po pravnosnažnoj krivičnoj presudi od 8. novembra 2019. do 11. marta 2020. godine nije platio novčanu kaznu niti je započeo plaćanje iste, ne može se pozivati na pandemiju virusa korona kao razlog neplaćanja, bez obzira što je prevodilac za italijanski jezik.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

Ako osuđeni plati samo deo novčane kazne, sud će ostatak kazne zameniti kaznom zatvora, a ako osuđeni isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti, a kazna zatvora po rešenju o zameni novčane kazne ne može biti obuhvaćena jedinstvenom kaznom zatvora.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

Isticanje razloga privatne prirode zbog kojih osuđeni nije bio u mogućnosti da plati novčanu kaznu na koju je osuđen ne predstavlja zakonske razloge da se ne donese rešenje o zameni novčane kazne kaznom zatvora, ako su za to ispunjeni uslovi propisani odredbama Krivičnog zakonika.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

PREKRŠAJNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora

Kada novčana kazna izrečena za učinjeni prekršaj nije plaćena u ostavljenom roku, menja se kaznom zatvora, bez obzira na to što su kažnjenom u drugom postupku pred istim sudom dosuđeni troškovi koji nisu isplaćeni, pošto nema pravnog osnova za prebijanje (kompenzaciju).