Tag Archives for " hipoteka "

Založna izjava na osnovu koje se na nepokretnosti ustanovljava hipoteka

STVARNO PRAVO

Založna izjava na osnovu koje se na nepokretnosti ustanovljava hipoteka

Založna izjava na osnovu koje se na nepokretnosti ustanovljava hipoteka, mora biti data od strane vlasnika, odnosno lica koje ima sve atribute prava svojine, koji su neophodni da bi isti mogao ovlastiti poverioca da ukoliko ne bude plaćen o dospelosti svoje potraživanje naplati iz cene dobijene prodajom nepokretnosti.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

UDK: 347.235(497.11)
349.442(497.11)
351.778.511(497.11)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA
Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu.

Rezime: Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018), zakonodavac pokušava da konačno zaustavi nezakonitu gradnju a da bespravno izgrađene objekte uvede u legalne tokove. Ovaj zakon zabranjuje otuđenje objekata izgrađenih bez odobrenja za gradnju. Ozakonjeni objekti biće upisani u katastar nepokretnosti, moći će da budu predmet prometa a vlasnici će biti u mogućnosti da na iste stave hipoteku. Rok za ozakonjenje je pet godina od dana stupanja ovog zakona na snagu. Za sve one objekte koji u navedenom roku ne budu ozakonjeni, nadležni organ je dužan da donese rešenje o odbijanju zahteva za ozakonjenje.

Ključne reči: ozakonjenje, promet, hipoteka, javna knjiga, evidencija Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, rešenje, građevinska inspekcija, rušenje, satelitski snimak.

Sprovođenje izvršenja na osnovu hipoteke kao izvršne isprave

USTAVNO PRAVO

Sprovođenje izvršenja na osnovu hipoteke kao izvršne isprave

Hipoteka je založno pravo koje je vezano za nepokretnost, a ne za ličnost, pa u slučaju promene vlasnika založene nepokretnosti, na novog vlasnika prelazi i hipoteka, što znači da založni poverilac ima pravo namirenja na nepokretnostima nezavisno od činjenice promene prava svojine na njima.

Hipoteka na objektu u izgradnji

USTAVNO PRAVO

Hipoteka na objektu u izgradnji

Hipoteka na objektu u izgradnji postoji samo dok taj objekat postoji i prestaje ako nema objekta za čiju je izgradnju izdata dozvola nadležnog organa, što ima za posledicu ne samo brisanje tog objekta ako je bio evidentiran, već i brisanje hipoteke upisane na zemljištu na kome se taj objekat nalazio.

Pravo prioriteta hipotekarnog poverioca u namirenju svog potraživanja

USTAVNO PRAVO

Pravo prioriteta hipotekarnog poverioca u namirenju svog potraživanja

Hipotekarni poverilac ima pravo prioriteta u namirenju svog potraživanja prodajom opterećene nepokretnosti u odnosu na sva lica koja bi kasnije stekla slična prava po principu prior in tempore, potior in iure.

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik sme da overi ugovor o prometu nepokretnosti na kojoj postoji zabeležba rešenja o izvršenju uz upozorenje iz čl. 19. i 156. novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju da kupac neće biti upisan kao vlasnik dok se zabeležbe ne izbrišu, ili uopšte ne sme da overi ugovor, ako se ima u vidu da je naprednavedenim zakonom propisana zabrana katastru da uknjiži bilo kakav ugovor nakon zabeležbe rešenja o izvršenju?

Brisanje hipoteke

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Brisanje hipoteke

Hipotekarni dužnik ima pravo da podnese zahtjev za brisanje hipoteke organu nadležnom za upis hipoteke samo na osnovu potvrde koju sačinjava hipotekarni povjerilac da je potraživanje koje je obezbijeđeno hipotekom prestalo da postoji ili je namireno zajedno sa kamatama i drugim sporednim potraživanjima, a ukoliko hipotekarni povjerilac ne dostavi takvu potvrdu u roku od osam dana od dana prestanka hipoteke, hipotekarni dužnik može zahtijevati od suda da utvrdi da je potraživanje namireno i da se naloži brisanje hipoteke.

Vansudska hipoteka

STVARNO PRAVO

Vansudska hipoteka

Za treća lica hipotekarni dužnik (upisan u javnom registru) je isključivi vlasnik nepokretnosti i u skladu sa načelom pravne sigurnosti i načelom pouzdanja zajmodavac nije bio u obavezi da vrši ispitivanje da li se neko treći nalazi u državini stvari i da li je eventualno došlo do višestrukih otuđenja.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.