Tag Archives for " odnosno građevinskog inspektora "

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Građenje bez građevinske dozvole – razgraničenje krivičnog dela i prekršaja

Kada je okrivljeni kao investitor u toku 2017. i 2018. godine gradio građevinski objekat bez građevinske dozvole, shodno članu 208a stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, učinio je prekršaj, a ne krivično delo građenje bez građevinske dozvole.

Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

UPRAVNO PRAVO

Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

Na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, žalba se izjavljuje Vladi preko ministarstva nadležnog za poslove urbanizma.