Tag Archives for " novčana naknada za slučaj nezaposlenosti "

Pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja

Pri odlučivanju o zahtevu za priznavanje prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti po prestanku obaveznog osiguranja, mora se utvrdili da li je podnosilac zahteva bio u radnom odnosu, jer sama činjenica da je bio osnivač privrednog društva ne znači da je u radnom odnosu, a ako je bio u radnom odnosu onda iz kojeg razloga je radni odnos prestao, jer je to od uticaja na ostvarivanje traženog prava.

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen je kada poslodavac i zaposleni postignu saglasnost o prestanku radnog odnosa i u pogledu ostalih pitanja koja su od značaja za prestanak radnog odnosa (dan prekida rada, isplata neisplaćenih zarada i drugih primanja po osnovu rada, prava u pogledu neiskorišćenog godišnjeg odmora i dr).

Odlučivanje o troškovima parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima parničnog postupka

Prilikom odlučivanja o troškovima parničnog postupka, osim u sporovima iz oblasti porodičnih odnosa, sud ne vodi računa o razlozima pravičnosti, a visina tužbenog zahteva nijednom zakonskom odredbom nije propisana kao osnov za nedosuđivanje troškova parničnog postupka, u situaciji kada je stranka uspela u sporu.

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Samo postojanje pravnosnažne odluke suda kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja tom zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.