Tag Archives for " poreksa utaja "

Krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe

POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskojadministraciji

Krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe

Krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe iz člana 176a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, postoji samo u slučaju skladištenja robe za koju okrivljeni ne poseduje propisanu dokumentaciju o poreklu, a ne i u slučaju skladištenja robe za koju ne poseduje propisanu dokumentaciju.

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Poreska utaja i fiktivne, a ne falsifikovane fakture

Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da u konkretnom slučaju nije bilo prometa robe i usluga, što čini fakture “fiktivnim”, a ne da su fakture falsifikovane, zbog čega nije dovedena u pitanje pravilnost zaključka prvostepenog suda da nikakvog prometa robe i usluga nije bilo.