Tag Archives for " ništavost "

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

Tužba za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave se ograničava na utvrđenje da li isprava potiče ili ne od onoga koji je u ispravi označen kao njen izdavalac, pa se pravna zaštita koja se pruža u toj situaciji tiče autentičnosti potpisa i izdavaoca, a ne njene sadržine, jer utvrđivanje istinitosti sadržine neke isprave može da bude samo predmet dokaznog postupka u sporu povodom ostvarivanja određenog subjektivnog prava, a ne i tužbe za utvrđenje.

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

Kada je u Ugovoru o dugoročnom gotovinskom kreditu navedeno da je korisnik kredita (tužilac) dužan da plati 3.450,00 dinara „na ime obrade kreditnog zahteva“, takva odredba je ništava i tuženik (banka) je dužan da tužiocu vrati navedeni novčani iznos sa pripadajućom kamatom, jer u Ugovoru nije precizirano koji su to troškovi nastali za tuženika, a povodom obrade kredita tužioca.

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kreditu sa deviznom klauzulom

Ne može banka kredit u deviznom iznosu obračunati u dinarskom iznosu po kupovnom kursu banke na dan puštanja kredita u tečaj, a otplatu računati u dinarskoj protivvrednosti ugovorenog deviznog iznosa po prodajnom kursu banke, važećem na dan plaćanja.

Raskid predugovora zbog neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid predugovora zbog neispunjenja

Kad glavni ugovor o prodaji nije zaključen, kupac na osnovu punovažnog predugovora ne može da traži ispunjenje obaveze prodavca da mu preda ugovorenu stvar, pa ni predugovor ne može da se raskine zbog neispunjenja te obaveze, ali ukoliko je po predugovoru nešto platio može da traži povraćaj, jer se osnov plaćanja usled nezaključenja glavnog ugovora nije ostvario.