Tag Archives for " porez na dodatu vrednost "

Naknada troškova postupka i porez na dodatu vrednost (PDV) za pruženu advokatsku uslugu

UDK: 347.965.7(497.11)

NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA I POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) ZA PRUŽENU ADVOKATSKU USLUGU
Darko Prstić, sudija Osnovnog suda u Negotinu.

Rezime: U radu su prikazana osnovna shvatanja oko primene pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku koje uređuju troškove parničnog postupka, kao i odredbi važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost, a u svetlu usvojenog pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o ostvarivanju prava na naknadu troškova na ime PDV-a na advokatske usluge od dana 5. 7. 2017. godine, koji je izmenjen i dopunjen na sednici istog odeljenja dana 3. 3. 2020. godine. Svrha i cilj ovog teksta je da podseti kolege, ali i stranke koje inicijalno pokreću postupak pred sudom, kao i one protiv kojih se postupak vodi radi zaštite prava, da odluka suda, kako u pogledu tužbenog zahteva, tako i u pogledu troškova postupka, mora biti zaSnovana na primeni prava, a kojoj prethodi utvrđivanje činjenica, relevantnih za odlučivanje, s tim da autor pored analize navedenog pravnog shvatanja, kroz tekst upućuje i na posledice različitog postupanja sudova prilikom njegovog tumačenja. Ukazuje se i na potrebu davanja jasnih smernica radi ujednačavanja sudske prakse i osnovano upućuje na ponovno razmatranje pitanja prava stranaka na naknadu troškova na ime PDV-a za advokatsku uslugu, imajući u vidu suštinsku razliku krivičnog i građanskog postupka, položaj strana u ovim postupcima, te navedenu razliku koja se odnosi na pravo izbora advokata, ne dovodeći pritom u pitanje Ustavom garantovano pravo stranke na pravnu pomoć.

Ključne reči: troškovi parničnog postupka, naknada troškova, advokatska usluga, porez na dodatu vrednost, pravno shvatanje, izbor advokata i slobodan izbor advokata.

Porez na dodatu vrednost

UPRAVNO PRAVO

Porez na dodatu vrednost

Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost kod prometa dobara i usluga je iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako zakonom nije drukčije propisano.

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, na osnovu činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred nadležnim upravnim organima, utvrdio da je odluka kojom je apelant obavezan da plati porez na dodatu vrijednost donesena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, pa slijedi da je miješanje u apelantovu imovinu bilo srazmjerno i da služi zakonitom cilju u javnom interesu. Uz to, nema kršenja prava na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju kada apelant, osim paušalnog navoda o povredi ovog prava, nije ponudio bilo kakve argumente i razloge koji bi ukazivali na vjerovatnoću da je diskriminisan.

Plaćanje poreza na dodatu vrijednost

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Plaćanje poreza na dodatu vrijednost

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, na osnovu činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred nadležnim upravnim organima, utvrdio da je odluka kojom je apelant, kao izvođač radova, obavezan da plati porez na dodatu vrijednost donesena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, zbog čega je u postupku poreske kontrole, koji je okončan sudskom odlukom, obavezan na dodatno plaćanje u skladu s relevantnim odredbama ovog zakona i Pravilnika, pa slijedi da je miješanje u apelantovu imovinu bilo srazmjerno i da služi zakonitom cilju u javnom interesu.