Tag Archives for " verodostojna isprava "

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

U situaciji kada nije moguće pribaviti ispravu u originalu, nije isključena mogućnost upotrebe fotokopije isprave, a da li fotokopija isprave predstavlja nezakonit dokaz faktičko je pitanje u svakom konkretnom slučaju, i zavisi od toga da li postoji sumnja u njenu verodostojnost.

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje istinitosti neke isprave

Tužba za utvrđenje istinitosti ili neistinitosti neke isprave se ograničava na utvrđenje da li isprava potiče ili ne od onoga koji je u ispravi označen kao njen izdavalac, pa se pravna zaštita koja se pruža u toj situaciji tiče autentičnosti potpisa i izdavaoca, a ne njene sadržine, jer utvrđivanje istinitosti sadržine neke isprave može da bude samo predmet dokaznog postupka u sporu povodom ostvarivanja određenog subjektivnog prava, a ne i tužbe za utvrđenje.

Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave isključivo je mesno nadležan sud prema sedištu izvršnog dužnika.

Izdavanje platnog naloga

PROCESNO PRAVO

Izdavanje platnog naloga

Ako na osnovu verodostojne isprave može da se traži izvršenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje, sud će da izda platni nalog samo ako tužilac učini verovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga.