Tag Archives for " negativna naslednička izjava "

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

NASLEDNO PRAVO

Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

Okolnost što je negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom predstavlja apsolutno bitnu povredu parničnog postupka u smislu da je sud bio nepropisno sastavljen, a koja se po službenoj dužnosti može sankcionisati samo u žalbenom ostavinskom postupku u kome je ovakva izjava data.