Tag Archives for " učesnici u postupku raspravljanja zaostavštine "

Raspravljanje zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Raspravljanje zaostavštine

Rešenje o nasleđivanju, kojim je zaostavština raspravljena na osnovu zakona, je deklaratorne prirode, a ne konstitutivne prirode, pa lice koje je učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine može u parničnom postupku da traži da se utvrdi obim spornih naslednih udela na celokupnoj zaostavštini ostavioca.

Naknadno pronađena imovina pokojnog

NASLEDNO PRAVO

Naknadno pronađena imovina pokojnog

Kada je raspravljena zaostavština pokojnoga na osnovu lista nepokretnosti na kojoj je pokojni isključivi vlasnik, ima mesta donošenju novog rešenja kojim bi se raspravila novopronađena imovina pokojnog, a koje predstavlja vanknjižno pravo svojine pokojnog, za koje su pruženi dokazi shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku.

Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

NASLEDNO PRAVO

Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

Ako je ostavilac zaveštanjem obuhvatio svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, učesnici nemaju pravnog interesa da dokazuju šta sve čini ostaviočevu zaostavštinu. Ukoliko se u parničnom postupku utvrdi da ostaviočevo zaveštanje nije punovažno, a među učesnicima se pojavi sporno pitanje obima i predmeta zaostavštine ostavioca bili bi ispunjeni uslovi da se u odnosu na spornu imovinu učesnici upute na parnicu kako bi se utvrdio obim i predmet zaostavštine.