Tag Archives for " zakonitost "

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Procesuiranje jednog događaja u dva postupka

Događaj koji je započeo kao remećenje javnog reda i mira, a koji je završen kao povreda telesnog integriteta se može vremenski sagledati kao dve zasebne celine i može da bude procesuiran u dva različita postupka.

Nezakonitosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

UDK: 336.717.061
347.455

NEZAKONITOSTI UGOVORA O KREDITU SA VALUTNOM KLAUZULOM U ŠVAJCARSKOM FRANKU
Prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci.

Rezime: Predmet ovog rada je jedno pravno pitanje koje je u Bosni i Hercegovini aktuelno već duži niz godina. Riječ je o pravnoj (ne)valjanosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku. U radu je najprije izložena suština ovog problema, nakon čega su prikazana shvatanja onih koji smatraju da se u ovom slučaju radi o pravno valjanim ugovorima, a zatim i stav protivnika ovakvih shvatanja. U završnom dijelu rada autor iznosi argumentaciju za sopstveno shvatanje, u kojem objašnjava suštinu nezakonitosti ovakvih ugovora, što istovremeno predstavlja i kritiku shvatanja zagovornika ovakvog načina ugovaranja.

Ključne riječi: ugovor o kreditu, valutna klauzula, ugovorna kamata, zakonitost, ništavost ugovora, ravnopravnost ugovarača, savjesnost i poštenje.

Troškovi parničnog postupka i zakonska zatezna kamata

UDK: 347.921.6

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA I ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA
Prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banja Luci i vanredni profesor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci.

Rezime: Predmet ovog rada je jedna pojava u sudskoj praksi u Republici Srpskoj prema kojoj se za dosuđene troškove parničnog postupka određuje i plaćanje zakonske zatezne kamate, i to od dana donošenja odgovarajuće sudske odluke. Radi se o nezakonitom postupanju sudova koje je apostrofirano i objašnjeno u ovom pravnom eseju. Pored toga, ukazano je i na još neke probleme do kojih može dovesti takvo postupanje sudova. Radi se o mogućim odštetnopravnim i krivičnopravnim implikacijama priznavanja zakonske zatezne kamate od trenutka dosuđivanja troškova parničnog postupka, kao i o neustavnosti odgovarajućih odredaba Zakona o parničnom postupku i Zakona o izvršnom postupku koje su u uskoj vezi sa predmetom ovog rada.

Ključne riječi: troškovi parničnog postupka, zakonska zatezna kamata, novčana obaveza, rok za ispunjenje novčane obaveze, docnja dužnika novčane obaveze, vladavina prava, ustavnost, zakonitost.