Tag Archives for " zastarelost prava zahtevati zaostavštinu "

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

NASLEDNO PRAVO

Vraćanje poklona radi namirenja nužnog dela

Nužni naslednici mogu tražiti vraćanje poklona u zaostavštinu radi namirenja nužnog dela u roku od tri godine od smrti ostaviočeve.

Upućivanje na parnicu u postupku raspravljanja zaostavštine i zastarelost prava zahtevati zaostavštinu

NASLEDNO PRAVO

Upućivanje na parnicu u postupku raspravljanja zaostavštine i zastarelost prava zahtevati zaostavštinu

Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ili postupak pred organom uprave, ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo.