Tag Archives for " povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima "

Presuda zbog propuštanja

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Presuda zbog propuštanja

U konkretnom slučaju došlo je do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Opštinski sud donio presudu zbog propuštanja, a da nije prethodno, primjenom odredbe člana 336. Zakona o parničnom postupku, vratio apelantu na uređenje nepotpuni podnesak, koji je apelant dostavio sudu kao odgovor na tužbu.

Ponavljanje postupka i povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka i povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima

Odluka Ustavnog suda kojom je utvrđena povreda prava na jednaku pravnu zaštitu pred sudovima ne predstavlja osnov za ponavljanje postupka ukoliko je u postupku čije se ponavljanje traži pravnosnažna odluka doneta uz pravilnu primenu materijalnog prava.