Tag Archives for " pravo na imovinu "

Isplata otpremnine utvrđene socijalnim programom

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine utvrđene socijalnim programom

To što zaposleni, kome je otkazan ugovor o radu zbog prestanka potrebe za njegovim radom usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca, nije u zakonom predviđenom roku tražio poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa, ne isključuje pravo da zahteva isplatu neisplaćenog dela otpremnine utvrđene socijalnim programom.

Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje, pravo na imovinu i pravo na djelotvoran pravni lijek

Nema povrede prava na pravično suđenje, prava na imovinu i prava na djelotvoran pravni lijek iz člana II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 6. stav 1. Evropske konvencije, člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju i člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada u osporenim odlukama ne postoji ništa što bi ukazivalo na pogrešnu primjenu procesnog prava na štetu apelanata. Naime, redovni sudovi su jasno obrazložili svoj stav da nisu nadležni da izvršavaju zaključke Službe za branioce iz domovinskog rata, društvene djelatnosti i opštu upravu opštine, budući da je u konkretnom slučaju zakonom propisano da izvršenje, u pogledu glavne stvari, provodi određeni organ uprave, pa je onda taj organ nadležan i za izvršenje troškova postupka nastalih tim povodom.

Pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu

Nisu povrijeđeni pravo na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine kada su redovni sudovi u osporenim odlukama dali iscrpno obrazloženje u pogledu primjene relevantnog materijalnog prava, konkretno člana 24. Granskog kolektivnog ugovora, a data obrazloženja, u okolnostima konkretnog slučaja, Ustavni sud ne smatra proizvoljnim.

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

U okolnostima konkretnog slučaja, kod nesporne činjenice da je apelant na dan 30. aprila 1991. godine bio nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu i da je zahtjev za njegov povrat podnio blagovremeno, organi uprave i Kantonalni sud, primjenjujući član 3. st. 1. i 2. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, došli su do proizvoljnog zaključka da apelantu ne pripada pravo na povrat predmetnog stana iz razloga koji su mogli biti osnov za otkaz ugovora o korištenju stana shodno Zakonu o stambenim odnosima i o čemu je moglo biti odlučeno jedino po tužbi davaoca stana pred nadležnim sudom.

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada miješanje u to pravo ne zadovoljava princip “zakonitosti“ zato što je sud u svojoj odluci proizvoljno primijenio odredbu člana 28. stav 2. Zakona o izvršnom postupku čime je onemogućio apelanta da u skladu s tom odredbom naplati u izvršnom postupku zateznu kamatu za troškove postupka dosuđene u izvršnoj ispravi, te što je pozivanjem na tu odredbu onemogućio apelantu naplatu kamate na troškove izvršenja, iako je apelant takav zahtjev eksplicitno postavio u prijedlogu za izvršenje.

Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Nije povrijeđeno apelantkinjino pravo na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju u situaciji kada u osporenoj presudi Kantonalnog suda ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da je sud na proizvoljan način utvrdio činjenično stanje, odnosno proizvoljno primijenio materijalno pravo, pri čemu je u obrazloženju odluke za svoj stav o neosnovanosti apelantkinjinog tužbenog zahtjeva dao detaljne, jasne i logične razloge.