Tag Archives for " zaostavština "

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

NASLEDNO PRAVO

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

Novopronađena imovina, koja je osnov za donošenje dopunskog ostavinskog rešenja, shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku, mora da je „nova“ i za nju učesnici ostavinskog postupka nisu znali u vreme raspravljanja zaostavštine.

Pravo na nepristrasno suđenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na nepristrasno suđenje

Pravo na nepristrasno suđenje, kao deo prava na pravično suđenje, podrazumeva odsustvo predrasuda ili naklonosti postupajućih sudija prema nekoj od stranaka u sporu, a ZPP propisuje mehanizme za zaštitu navedenog prava, kroz institute isključenja i izuzeća sudije.