Tag Archives for " zaostavština "

Utvrđenje zaostavštine ostavioca

NASLEDNO PRAVO

Utvrđenje zaostavštine ostavioca

U situaciji kada davalac izdržavanja umre pre primalaca izdržavanja, nakon čega obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju nastave da ispunjavaju njegov bračni drug i potomci koji su pozvani na nasleđe, imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ne može da predstavlja njegovu zaostavštinu.

Pravo naslednika da zahtevaju zaostavštinu

NASLEDNO PRAVO

Pravo naslednika da zahtevaju zaostavštinu

Kada iza smrti supruga tužiočeve pokojne sestre nije vođen ostavinski postupak, a njih kao roditelje nasledi sada pokojni sin, tada tužilac, kao ujak ostavioca, može zahtevati u odnosu na tuženog, strica ostavioca, da se utvrdi udeo u sticanju njegove sestre u bračnoj zajednici na pokretnoj i nepokretnoj imovini, koju bi on nadalje, kao naslednik drugog reda, imao pravo da nasleđuje.

Postupak raspravljanja zaostavštine

USTAVNO PRAVO

Postupak raspravljanja zaostavštine

U slučaju kada je među naslednim učesnicima sporna činjenica – punovažnost zaveštanja, sud u postupku raspravljanja zaostavštine nema ovlašćenja da, kao prethodno pitanje, utvrđuje da li je sporno zaveštanje ništavo, već je dužan da uputi naslednog učesnika koji osporava zaveštanje da, u određenom roku, pokrene parnicu kako bi dokazao da je to zaveštanje ništavo.

Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

NASLEDNO PRAVO

Zaostavština kod testamentarnog i zakonskog nasleđivanja

Ako je ostavilac zaveštanjem obuhvatio svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, učesnici nemaju pravnog interesa da dokazuju šta sve čini ostaviočevu zaostavštinu. Ukoliko se u parničnom postupku utvrdi da ostaviočevo zaveštanje nije punovažno, a među učesnicima se pojavi sporno pitanje obima i predmeta zaostavštine ostavioca bili bi ispunjeni uslovi da se u odnosu na spornu imovinu učesnici upute na parnicu kako bi se utvrdio obim i predmet zaostavštine.

Obustava postupka raspravljanja zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Obustava postupka raspravljanja zaostavštine

Kada je ostavilac ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagao celokupnom imovinom, onda ostavinski sud donosi rešenje kojim obustavlja postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti ostavioca, a ukoliko neko zainteresovano lice tvrdi da su određene nepokretnosti sazidane nakon zaključenja ugovora, može to svoje pravo da ostvari u posebnoj parnici.