Tag Archives for " ugovor o poklonu "

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti ugovora o poklonu

Pravni interes za podnošenje tužbe radi utvrđenja ništavosti ugovora o poklonu ima, pre svega, ugovarač koji je savestan, ali to mogu biti i druga zainteresovana lica čija su prava povređena zaključenjem ugovora, kao što su naslednici poklonodavca.

Motiv kod ugovora o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO

Motiv kod ugovora o poklonu

Pobuda iz koje je ugovor o poklonu zaključen ne utiče na njegovu punovažnost, ali ako je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku jednog ugovarača da zaključi ugovor i ako je drugi ugovarač to znao i morao znati, ugovor će biti bez dejstva, s tim što ugovor bez naknade nema pravno dejstvo i kad drugi ugovarač nije znao da je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku njegovog saugovarača.

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o poklonu nepokretnosti koja je predmet važećeg ugovora o doživotnom izdržavanju, a koji se zaključuje ”skriveno”, bez znanja davaoca izdržavanja, predstavlja vređanje prava davaoca izdržavanja, zbog čega takav ugovor u odnosu na davaoca izdržavanja ne proizvodi pravno dejstvo.

Prekid postupka raspravljanja zaostavštine

NASLEDNO PRAVO

Prekid postupka raspravljanja zaostavštine

Kada iz listova nepokretnosti proizlazi da ostavilac nije raspolagao celokupnom svojom imovinom ugovorom o poklonu, onda je sud pravilno našao da učesnika koji je slabiji u pravu treba uputiti na parnicu, kako bi u istoj dokazao da je ugovorom o poklonu povređen nužni nasledni deo.