Tag Archives for " upis prava svojine "

Postupanje organa uprave po podnetom zahtevu za čije rešavanje nije nadležan

UPRAVNO PRAVO
Postupanje organa uprave po podnetom zahtevu za čije rešavanje nije nadležan

Kada organ uprave dobije podnesak za čije rešavanje nije nadležan, a tom organu je bilo nesumnjivo poznato koji je organ nadležan da odlučuje po podnetom zahtevu, takav podnesak ne može odbaciti, već je dužan da bez odlaganja prosledi zahtev nadležnom organu i da o tome obavesti stranku.

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Zasnivanje hipoteke na predmetu zajedničke bračne imovine

STVARNO PRAVO

Zasnivanje hipoteke na predmetu zajedničke bračne imovine

Zasnivanje hipoteke na predmetu zajedničke bračne imovine od strane jednog supruga zajedničara, upisanog kao jedinog vlasnika u javne knjige, a bez pisanog sporazuma o deobi, odnosno bez pisane i overene izjave o saglasnosti za takvo raspolaganje od strane drugog supruga zajedničara, predstavlja ništav pravni posao protivan prinudnim propisima.

Upis prava svojine na osnovu rešenja o rehabilitaciji

USTAVNO PRAVO

Upis prava svojine na osnovu rešenja o rehabilitaciji

Rešenje o rehabilitaciji ne predstavlja ispravu podobnu za upis prava na nepokretnosti u korist lica koja su bila vlasnici u momentu nacionalizacije, odnosno njihovih naslednika.