Tag Archives for " restitucija imovine crkvama i verskim zajednicama "

Tužilac u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Tužilac u upravnom sporu

Tužilac u upravnom sporu može da bude fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes, a pod interesom nekog lica zasnovanim na zakonu podrazumeva se samo onaj koji svoje uporište ima u zakonu.

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Restitucija imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Restitucija imovine crkvama i verskim zajednicama

Zakonom o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama nije predviđeno da se kvalifikacija zadužbine vrši prema propisima crkve, odnosno verske zajednice, niti kriterijum za kvalifikaciju određene zadužbine kao crkvene ili svetovne predstavlja svrha, namena i ciljevi radi kojih je osnovana.