Tag Archives for " raspravljanje zaostavštine "

Upućivanje na parnicu u postupku raspravljanja zaostavštine i zastarelost prava zahtevati zaostavštinu

NASLEDNO PRAVO

Upućivanje na parnicu u postupku raspravljanja zaostavštine i zastarelost prava zahtevati zaostavštinu

Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ili postupak pred organom uprave, ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo.