Tag Archives for " Zakonski naslednik "

Upis prava svojine u katastar nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Upis prava svojine u katastar nepokretnosti

Izvršeni upis prava svojine u javne evidencije o nepokretnostima stvara oborivu pretpostavku da je upisano lice zaista i titular tog prava, te se ta pretpostavka može obarati u sudskom postupku.

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

NASLEDNO PRAVO

Rasprava zaostavštine i novopronađena imovina

Novopronađena imovina, koja je osnov za donošenje dopunskog ostavinskog rešenja, shodno članu 128. Zakona o vanparničnom postupku, mora da je „nova“ i za nju učesnici ostavinskog postupka nisu znali u vreme raspravljanja zaostavštine.

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.