Category Archives for "Nasledno pravo"

Zastarelost prava na nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO
Zastarelost prava na nasleđivanje

Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu zastareva prema savesnom držaocu za dve godine od dana kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari zaostavštine, a najdalje za 10 godina, računajući za zakonskog naslednika od smrti ostaviočeve, a za testamentalnog naslednika od proglašenja testamenta, a prema nesavesnom držaocu ovo pravo zastareva za 20 godina.

Pismeno zaveštanje pred svedocima

NASLEDNO PRAVO

Pismeno zaveštanje pred svedocima

Za punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima nužno je da je kod zaveštaoca postojala ozbiljna, stvarna i slobodna volja da sačini zaveštanje, kojim će za slučaj smrti raspolagati svojom imovinom u korist zaveštajnog naslednika, kao i sposobnost da tu volju izrazi.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih nasledika primaoca izdržavanja sud može poništi ugovor o doživotnom izdržavanju, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja, s tim što su za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju bitne sve okolnosti konkretnog slučaja, a ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja.

Preobražaj prava na nužni deo iz obligacionopravne u stvarnopravnu prirodu

NASLEDNO PRAVO

Preobražaj prava na nužni deo iz obligacionopravne u stvarnopravnu prirodu

Za preobražaj prava na nužni deo iz obligacionopravne u stvarnopravnu prirodu, bitno je postojanje okolnosti na strani nužnog naslednika koji takav zahtev postavlja i neophodnost njihovog vrednovanja, a koje se odnose na karakter dobara zaveštanih trećim licima ili poklonjenih; postojanje trajne zajednice života između ostavioca i nužnog naslednika, kao i lične imovinske prilike nužnog naslednika.

1 2 3 27