Tag Archives for " vanparnični postupak "

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

PROCESNO PRAVO

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Korisnik eksproprijacije, odnosno protivnik predlagača je dužan da snosi troškove postupka. Ako protivnik predlagača ne plati troškove postupka po nalogu prvostepenog suda tada je sud dužan da donese rešenje kojim se obavezuje protivnik predlagača da plati određeni iznos na ime troškova (radi veštačenja), pa ako nakon pravnosnažnosti rešenja po istom se ne postupi, pokrenuće se postupak prinudne naplate.

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952
347.961
COBISS.SR-ID 43849737

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA
* Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu.

Rezime: Odnos između vanparničnih postupaka i postupka izvršenja i postupka obezbeđenja uglavnom nije bio predmet teorijske analize u domaćoj literaturi građanskog procesnog prava iako se ove dve grane građanskog sudskog postupka, kao delovi pravnog sistema, po prirodi stvari, nalaze u određenom odnosu. S obzirom na to da su postupak izvršenja i postupak obezbeđenja samostalne pravne celine, bez obzira što su regulisani istim zakonskim tekstom, njihov odnos prema vanparničnim postupcima mora da se posmatra i analizira posebno.
Vanparnično procesno pravo ne predstavlja, zbog svoje specifične pravne prirode i funkcije u domenu građanskopravne zaštite, izvor izvršnog procesnog prava čija bi se pravila shodno primenjivala u sudskom postupku izvršenja, za razliku od parničnog postupka koji predstavlja osnovni, opšti i redovni metod građanskopravne zaštite.

Ključne reči: vanparnični postupak, odnos postupka izvršenja i vanparničnih postupaka, odnos postupka obezbeđenja i vanparničnih postupaka, izvršne isprave, mere obezbeđenja.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku ne može se od strane trećeg lica sa uspehom ostvariti naknada po pravilima hipotekarnog prava, jer se hipoteka realizuje u parničnom ili izvršnom postupku, odnosno u posebnom vansudskom postupku.

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku deobe imovine između predlagača i protivnika, protivnik predlagača je zahtevala svojim predlogom da bude oslobođena od plaćanja troškova postupka.