Tag Archives for " vanparnični postupak "

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i svakog učesnika vanparničnog postupka, pa svaki učesnik vanparničnog postupka čiji je prigovor radi ubrzanja postupka usvojen ima pravo na novčano obeštećenje, koje je sud dužan da dosudi u okviru propisanog minimuma i maksimuma novčanog obeštećenja iz člana 30. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

STAVLJANJE APOSTILA I PRAVO NA ŽALBU

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 347.919:341.987(497.11)
COBISS.SR-ID 53401609

STAVLJANJE APOSTILA I PRAVO NA ŽALBU
* Dr Luka Breneselović, LL.M., advokat, AK Momčilović u Beogradu.

Rezime: U praksi domaćih sudova za potrebe legalizacije isprava i stavljanje haškog apostila osnivaju se naročite službe međunarodne overe. U slučaju negativnog rešenja – nestavljanja apostila – stranka odnosno zainteresovani predlagač ne dobija pismeno rešenje i obrazloženje, a nije predviđena ni mogućnost izjavljivanja žalbe. U članku se ističe da je takav strogo neformalan vid vođenja postupka nespojiv sa pravom svakog lica na pravni lek iz člana 36. stav 2. Ustava. Predlaže se iznalaženje procesnog rešenja koje bi garantovalo integralni balans između dve donekle oprečne vrednosti: zahteva procesne ekonomije, sa jedne strane, i prednosti formalnih elemenata u postupanju, sa druge strane.

Ključne reči: legalizacija isprava; pravo na žalbu; vanparnični postupak; osnovna prava.

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

PROCESNO PRAVO

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Korisnik eksproprijacije, odnosno protivnik predlagača je dužan da snosi troškove postupka. Ako protivnik predlagača ne plati troškove postupka po nalogu prvostepenog suda tada je sud dužan da donese rešenje kojim se obavezuje protivnik predlagača da plati određeni iznos na ime troškova (radi veštačenja), pa ako nakon pravnosnažnosti rešenja po istom se ne postupi, pokrenuće se postupak prinudne naplate.

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA

OGLEDI

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952
347.961
COBISS.SR-ID 43849737

IZVRŠENJE ODLUKA DONETIH U VANPARNIČNOM POSTUPKU I JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA
* Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu.

Rezime: Odnos između vanparničnih postupaka i postupka izvršenja i postupka obezbeđenja uglavnom nije bio predmet teorijske analize u domaćoj literaturi građanskog procesnog prava iako se ove dve grane građanskog sudskog postupka, kao delovi pravnog sistema, po prirodi stvari, nalaze u određenom odnosu. S obzirom na to da su postupak izvršenja i postupak obezbeđenja samostalne pravne celine, bez obzira što su regulisani istim zakonskim tekstom, njihov odnos prema vanparničnim postupcima mora da se posmatra i analizira posebno.
Vanparnično procesno pravo ne predstavlja, zbog svoje specifične pravne prirode i funkcije u domenu građanskopravne zaštite, izvor izvršnog procesnog prava čija bi se pravila shodno primenjivala u sudskom postupku izvršenja, za razliku od parničnog postupka koji predstavlja osnovni, opšti i redovni metod građanskopravne zaštite.

Ključne reči: vanparnični postupak, odnos postupka izvršenja i vanparničnih postupaka, odnos postupka obezbeđenja i vanparničnih postupaka, izvršne isprave, mere obezbeđenja.

Zajednička imovina supružnika

PORODIČNO PRAVO

Zajednička imovina supružnika

Imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu, a pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Naknada za eksproprijaciju

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprijaciju

Kada su objekti koji su se nalazili na eksproprisanom zemljištu bili privremenog karaktera, onda je nužno da se razgraniči ono što je uloženo za rad i sredstva što je služilo upotrebi objekata privremenog karaktera, jer oni, za razliku od drugih ulaganja, ne uživaju pravo na naknadu za eksproprijaciju od drugih ulaganja.