Tag Archives for " vanparnični postupak "

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

U statusnim stvarima mesno je nadležan sud na čijem području ima prebivalište lice u čijem interesu se postupak vodi, a ako nema prebivalište, sud na čijem području to lice ima boravište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Ostvarivanje naknade po pravilima hipotekarnog prava u vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku ne može se od strane trećeg lica sa uspehom ostvariti naknada po pravilima hipotekarnog prava, jer se hipoteka realizuje u parničnom ili izvršnom postupku, odnosno u posebnom vansudskom postupku.

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja troškova vanparničnog postupka – čl. 168-169. ZPP u vezi člana 28. Zakona o vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku deobe imovine između predlagača i protivnika, protivnik predlagača je zahtevala svojim predlogom da bude oslobođena od plaćanja troškova postupka.