Tag Archives for " nasledni deo "

Zastarelost prava na nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO
Zastarelost prava na nasleđivanje

Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu zastareva prema savesnom držaocu za dve godine od dana kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari zaostavštine, a najdalje za 10 godina, računajući za zakonskog naslednika od smrti ostaviočeve, a za testamentalnog naslednika od proglašenja testamenta, a prema nesavesnom držaocu ovo pravo zastareva za 20 godina.

Poništaj nasledničke izjave

NASLEDNO PRAVO

Poništaj nasledničke izjave

Pravo na poništaj nasledničke izjave ustanovljeno je u korist davaoca izjave, pa zakonski naslednik ne bi mogao da pobija nasledničku izjavu svog pravnog prethodnika izvan rokova i mimo uslova i razloga iz kojih bi to mogao da učini davalac izjave.