Tag Archives for " mirna državina "

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

U situaciji kada je tužena na svojoj garaži postavila video-nadzor, koji je bio usmeren na putno zemljište koje vodi od ulaza do garaže, a postavljanje je izvršeno od strane ovlašćenog pravnog lica sa lincencom za obavljanje takve delatnosti, tada u radnjama tužene nema elemenata smetanja poseda tužiočeve imovine koja se graniči sa nepokretnošću tužene, pa se tužbeni zahtev tužioca ima odbiti kao neosnovan.