Tag Archives for " stvarna prava "

GREŠKE U UPISANIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA

NEDOUMICE

STVARNO PRAVO

UDK: 349.418:35.077
COBISS.SR-ID 43887881

GREŠKE U UPISANIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je analiza srpske zakonske regulative vezane za institut ispravljanja grešaka u upisanim pravima u katastru nepokretnosti, uz ukazivanje na mogućnosti primene drugih instrumenata uklanjanja iz pravnog poretka nezakonitih akata koji su doveli do pogrešnih upisa u javnoj evidenciji o nepokretnostima.

Ključne reči: greške, stvarna prava, obligaciona prava, javna evidencija, zakon, praksa, upravni postupak.

Pravo zakupa i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418(497.11)
347.453(497.11)

PRAVO ZAKUPA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je prikaz i analiza procesnih i materijalnopravnih normi vezano za zakup i upis prava po tom osnovu u katastru, uz komentar upravne prakse Republičkog geodetskog zavoda.
Ključne reči: zakup, stvarna prava, obligaciona prava, upis, katastar nepokretnosti, upravni postupak.

Pravo koje imaš na tuđoj stvari ne slabi, ma koliko vlasnika ona prom’jenila.
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, član 1019.

Konvalidacija i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418:35.077

KONVALIDACIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz pojavnih oblika konvalidacije, vezano za postupanja u upravnim predmetima prilikom zasnivanja, ograničenja ili prestanka stvarnih prava na nepokretnostima.

Ključne reči: stvarna prava, katastar, sticanje, konvalidacija, zakon.

Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari

UDK: 347.234
351.81:625.712.63(497.11)

PRAVNA MOGUĆNOST DA SUD VRATI U DRŽAVINU VOZILO VLASNIKU KOJE JE ODNETO SA LICA MESTA PAUKOM OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SA POSEBNIM OSVRTOM NA SVOJINU I DRŽAVINU POKRETNIH STVARI
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Povod za ovaj rad je spor između vlasnika putničkog vozila (automobila) i Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, koji je putničko vozilo odneo sa lica mesta posebnim vozilom za odnošenje – “paukom“ i time povredio prava vlasnika vozila na mirnu državinu stvari. Delimičnom presudom suda je utvrđeno da se kao vlasniku stvari preda u državinu putnički automobil od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, kao tuženog i držaoca predmetnog automobila u navedenom sporu. Naime, ovom svojom odlukom sud je u postupku zaštitio vlasnika vozila i doneo odluku da se predmetno vozilo vrati vlasniku u državinu, a sve na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kojim se vlasniku stvari, u ovom slučaju vlasniku putničkog automobila garantuje mirna državina i pravo vlasnika da stvar – automobil drži, koristi i njome raspolaže.

Ključne reči: putničko vozilo (automobil), Javno komunalno preduzeće Parking servis, stvarna prava, svojina, imovina, državina, vlasnik stvari, mirna državina, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju.