Tag Archives for " rok zastarelosti "

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

USTAVNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

Za prekršaje iz oblasti carinskog poslovanja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka od roka koji je propisan Zakonom o prekršajima.

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos između prekida zastarelosti izvršenja kazne i relativne zastarelosti izvršenja kazne

Kada je presuda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje pravde postala pravnosnažna 5. oktobra 2018, pa je dana 7. decembra 2018. formiran predmet IK koji se odnosi na postupak upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora, nakon čega je dana 10. novembra 2020. osuđenom upućen poziv za izdržavanje kazne, nastupila je relativna zastarelost izvršenja kazne zatvora dana 5. oktobra 2020, a ne prekid postupka nastalog usled „formiranja IK predmeta.“

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom okrivljeni oglašen krivim za učinjeno krivično delo, pri čemu prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.