Tag Archives for " dužina trajanja postupka "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Neefikasna istraga i dužina trajanja postupka – Ranđelović i drugi protiv Crne Gore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Neefikasna istraga i dužina trajanja postupka

Ranđelović i drugi protiv Crne Gore

(Predstavka 66641/10)

Aplikanti su 13 srpskih državljana, od kojih dvanaest živi u Srbiji i jedan u Crnoj Gori. Jedan od aplikanata takođe je državljanin “Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije”. Slučaj se tiče njihove pritužbe da crnogorske vlasti nisu uspele da sprovedu brzu i uspešnu istragu o smrti ili nestanku članova porodica aplikanata.