Tag Archives for " zaštita prava na suđenje u razumnom roku "

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Kada je zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnet nakon pravnosnažnog okončanja postupka, o zahtevu predlagača ne mogu odlučivati redovni sudovi, već Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi.

Primena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu

UDK: 35.077.2

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM SPORU
Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda.

Rezime: Zaštita prava na suđenje u razumnom roku je pravni standard ustanovljen članom 6. tačka 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku su kategorije koje su ustanovljene i u našem zakonodavstvu još članom 32. Ustava Republike Srbije. Do donošenja posebnog zakona, zaštitu prava na suđenje u razumnom roku građani su mogli da ostvare podnošenjem ustavne žalbe, koja je propisana članom 82. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu.
Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: Zakon), je usvojen od strane Narodne skupštine Republike Srbije dana 7. 5. 2015. godine, a stupio je na snagu 1. 1. 2016. godine.
Jedan od imperativa u organizaciji i radu Upravnog suda je postupanje u razumnom roku. Od početka primene Zakona, znači od 1. 1. 2016. godine zaključno sa 31. 3. 2019. godine, u Upravnom sudu je primljeno 950 prigovora.
Imajući u vidu da iz godine u godinu broj predmeta u ovoj materiji pokazuje tendenciju porasta, radi postizanja svrhe zakona i efikasnije zaštite građana u upravnom sporu, ali i upravnom postupku, bilo bi dobro izmeniti i dopuniti Zakon o povredi prava na suđenje u razumnom roku i to: – razdvojiti odgovornost za prekoračenje razumnog roka u upravnom postupku od prekoračenja u upravnom sporu, – propisati da se početak razumnog roka u upravnom sporu računa od dana podnošenja tužbe Upravnom sudu, – ustanoviti obrazac za podnošenje prigovora, kako bi se eliminisali troškovi angažovanja punomoćnika, – propisati da svaka stranka snosi svoje troškove. Usvajanje predloženih izmena bi uticalo pre svega na delotvorniju zaštitu prava stranaka, poboljšanje efikasnosti rada upravnih organa i smanjenje troškova suda, a za Upravni sud bi značilo i uspostavljanje jednakosti u odnosu na ostale sudove, koji ne zavise u ovolikoj meri od prethodnih postupaka.

Ključne reči: zaštita prava na suđenje u razumnom roku, prethodna pravna regulativa, postupanje Upravnog suda u razumnom roku.

Nadležnost za ostvarivanje zaštite prava na suđenje u razumnom roku

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za ostvarivanje zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku ostvaruje se pred redovnim sudom i sudom posebne nadležnosti samo kada je postupak u toku, dok je Ustavni sud nadležan da odlučuje o povredi prava u pravnosnažno okončanim sudskim postupcima.