Tag Archives for " izvršni poverilac "

Pravo na primanje i naplatu dosuđenih troškova u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na primanje i naplatu dosuđenih troškova u izvršnom postupku

Parnična stranka ima mogućnost da punomoćnika advokata još u toku parnice ovlasti da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove i tada tom punomoćniku u postupku izvršenja nije potrebno da, uz predlog za izvršenje, prilaže posebno punomoćje.

Nekoliko novina u izvršenju na nepokretnosti

UDK: 347.952.2(497.11)
347.131.4(497.11)

NEKOLIKO NOVINA U IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.
Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union.

Rezime: Rad je posvećen izvršenju na nepokretnosti koje je jedno od Zakonom o izvršenju i obezbeđenju taksativno propisanih sredstava izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja. Ovo sredstvo izvršenja svakako spada u najznačajnija sredstva izvršenja zbog toga što je po pravilu reč o stvari velike vrednosti, ali i zbog izuzetnog značaja koju nepokretnost po pravilu ima za izvršnog dužnika. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju uneto je nekoliko značajnih novina u postupak izvršenja na nepokretnosti.
Zakonodavac je pojačao ulogu načela srazmere, ali je omogućio i da se u korist izvršnog poverioca donese rešenje o izvršenju na osnovu isprava podobnih za upis prava svojine u korist izvršnog dužnika i kada je drugo lice, a ne izvršni dužnik upisano kao vlasnik nepokretnosti u javnom registru. Ova novina po mišljenju autora može izazvati probleme u praksi.
Pozitivna izmena je, što je u slučaju promene vlasnika nepokretnosti nakon sticanja založnog prava, propisano da izvršni poverilac u predlogu za izvršenje naznačava kao izvršnog dužnika novog vlasnika nepokretnosti ali i da se u toj situaciji izvršenje može sprovesti samo na nepokretnosti na kojoj postoji založno pravo. Ovo zakonsko rešenje otkloniće probleme koji su se pojavljivali pre izmene i za izvršnog poverioca i za novog vlasnika nepokretnosti u primeni člana 153. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Pored uvođenja elektronskog javnog nadmetanja, niz novina uneto je u sam postupak prodaje i odnose se na primer, na visinu jemstva koje se polaže za učešće na nadmetanju i sam tok nadmetanja. Značajno pravo ustanovljeno je u korist založnog poverioca čije je pravo zaloge upisano pre donošenja najstarijeg rešenja o izvršenju jer on mora dati svoj pristanak u pisanoj formi na uslove iz sporazuma stranaka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom.
U radu je dat prikaz i nekoliko novina u postupku zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari.

Ključne reči: izvršni poverilac, izvršni dužnik, nepokretnost, sud, javni izvršitelj, javno nadmetanje.

Izvršna isprava

UDK: 347.952(497.11)

IZVRŠNA ISPRAVA
Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union.
Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Izvršna isprava i verodostojna isprava predstavljaju materijalno-pravni ali i formalni osnov za pokretanje i vođenje izvršnog postupka. U ovom članku tema kojom se autori bave jeste izvršna isprava.
Na osnovu izvršne isprave sud ili javni izvršitelj (u zavisnosti ko je nadležan) donose rešenje o izvršenju na osnovu kog se sprovodi izvršenje. Osim što mora postati izvršna (po pravilu kod najvećeg broja izvršnih isprava izvršnosti prethodi pravnosnažnost), izvršna isprava mora biti i podobna za izvršenje i tada govorimo o perfektnoj izvršnoj ispravi.
Izvršne isprave su: sudske odluke (presuda i rešenje), poravnanje zaključeno pred sudom, odluke donete u upravnom postupku i upravno poravnanje, pod uslovom da glase na novčanu obavezu, izvod iz Registra zaloga i izvod iz Registra finansijskog lizinga, ugovor o hipoteci, kao i založna izjava sačinjena saglasno odredbama Zakona o hipoteci uz uslov da su u katastru nepokretnosti upisani kao izvršna vansudska hipoteka, plan reorganizacije, sporazum o rešavanju spora putem posredovanja koji ispunjava uslove određene u Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, ali i sve isprave koje su drugim zakonom određene kao izvršne isprave. Strana izvršna isprava koja bude priznata od strane nadležnog suda izjednačava se sa domaćom izvršnom ispravom što prvenstveno za posledicu ima mogućnost da se na osnovu strane izvršne isprave pokrene i vodi izvršni postupak.
Podobna izvršna isprava glasi na neku obavezu koju je dužan da ispuni izvršni dužnik, a specifične situacije postoje kada je reč o izvršnim ispravama koje sadrže uslovnu i uzajamnu obavezu, zatim alternativnu obavezu po izboru izvršnog dužnika ili obavezu sa fakultativnim izborom izvršnog dužnika.

Ključne reči: izvršna isprava, potvrda o izvršnosti, rešenje o izvršenju, izvršni poverilac, izvršni dužnik.

Najvažnije izmene i novine u izvršenju na nepokretnostima u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952.2(497.11)

NAJVAŽNIJE IZMENE I NOVINE U IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTIMA U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Zoran Rogić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Rezime: Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/15 od 21. 12. 2015. god) koji će u pretežnom delu početi da se primenjuje od 1. 7. 2016. godine, predviđa puno novih zakonskih rešenja i izmena, posebno u delu koji se odnosi na izvršenje na nepokretnostima.
Najznačajnija izmena tiče se ustanovljavanja isključive nadležnosti javnih izvršitelja za sprovođenje izvršenja i kada je u pitanju izvršenje na nepokretnostima.
Novim ZIO je rešeno pitanje označenja izvršnog dužnika u situaciji kada posle sticanja založnog prava dođe do promene vlasnika nepokretnosti.
Novi ZIO zabeležbi rešenja o izvršenju, kao prvoj izvršnoj radnji u postupku sprovođenja izvršenja na nepokretnostima, vraća ono mesto i značaj koje je imala u svim ranijim zakonima.
Još jedna bitna izmena u ovom zakonu odnosi se na pitanje zakupa nepokretnosti.
Zakonodavac je u novom ZIO jasno odredio da se zaključak o prodaji nepokretnosti na javnom nadmetanju donosi odmah posle pravnosnažnosti rešenja o izvršenju.
Neposredna pogodba kao način prodaje u dosadašnjim zakonima koji su regulisali postupak izvršenja nije bila jasno i precizno definisana, pa je zakonodavac u novom ZIO i ovo pitanje pokušao detaljnije i sveobuhvatnije da reši na šta ukazuje odredba člana 185. novog ZIO.
U ovaj zakon uveden je jedan novi pravni institut koji faktički predstavlja i novo sredstvo izvršenja, a to je zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari.
Pravi efekat ovog zakona iskazaće se nakon početka njegove primene a ono što je u ovom trenutku neophodno učiniti to je rad na dobroj i adekvatnoj pripremi javnih izvršitelja za preuzimanje nadležnosti za sprovođenje izvršenja po ovom zakonu.

Ključne reči: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, izvršni dužnik, upis zabeležbe rešenja o izvršenju, izvršni poverilac, zakup nepokretnosti, javno nadmetanje, zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari.