Tag Archives for " izvršni poverilac "

Analiza stanja izvršnog zakonodavstva u građanskim stvarim

 

UDK 347.952(497.11)
COBISS.SR-ID 39486729

ANALIZA STANJA IZVRŠNOG ZAKONODAVSTVA U GRAĐANSKIM STVARIMA

* Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd.

** Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd.

Rezime: Slobodno možemo reći da sa izvršnim zakonodavstvom u Republici Srbiji u pogledu njegove ažurnosti i funkcionalnosti, nismo imali previše sreće. Česte izmene zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast utiču na pravnu nesigurnost, ali i pokazuju neadekvatan odnos zakonodavca prema osnovnim pitanjima izvršne materije: dispozicija izvršnog poverioca, formalni legalitet, oficijelnost u vođenju postupka, zaštita izvršnog dužnika, primena pravila izvršnog prava u drugim propisima i sl. Ipak, najvažnija pitanja koja zakon mora da uredi odnose se na ustavni koncept mogućnosti prenošenja poslova sa sudova na druge pravosudne funkcije i profesije (u konkretnom slučaju javnog izvršitelja), te garancija zakonitosti postupanja svih onih koji u mehanizmu izvršavanja sudskih odluka učestvuju u ovom postupku.
Cilj koji smo sebi preambiciozno odredili u ovome radu je da pokušamo da kroz kritičku analizu osnovnih principa postojećeg normativnog supstrata damo svoje viđenje šta bi valjalo izmeniti i eventualno doraditi kako bi se postojeći tekst zakona popravio i ova materija uredila na, po našem mišljenju, bolji način.

Ključne reči: Zakon o izvršenju i obezbeđenju, javni izvršitelji, izvršenje sudskih odluka, izvršna isprava, izvršni dužnik, izvršni poverilac, rokovi.

Obavezni zakonski elementi predloga za izvršenje

USTAVNO PRAVO

Obavezni zakonski elementi predloga za izvršenje

Sud će kao neuredan odbaciti predlog za izvršenje ako podnosilac predloga nije naveo datum rođenja i jedinstveni matični broj građana za obe stranke, koji su obavezni zakonski elementi koje treba da sadrži predlog za izvršenje.

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

Kada se rešenjem u izvršnom postupku odlučuje o pravima i obavezama stranaka, one imaju pravo na pravni lek, odnosno pravo na prigovor, pa u toj situaciji ima mesta shodnoj primeni odredbe člana 399. stav 1. ZPP, kojom je predviđeno da je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba ako zakonom nije drugačije propisano.

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Kada je dokazima utvrđeno da je tužilac, kao izvršni poverilac u izvršnom postupku zahtevao od tuženika Republike Srbije isplatu zaostale zarade, a koji je trajao dve godine, nisu ispunjeni uslovi za ostvarenje naknade imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za sporovođenje izvršenja na brodu i vazduhoplovu

Privredni sud u prvom stepenu određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima.