Tag Archives for " odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju svojih funkcija "

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju svojih funkcija

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju svojih funkcija

Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. To što je organ tuženog koji je sprovodio disciplinski postupak, prilikom donošenja rešenja na osnovu koga je tužiocu prestao radni odnos, zauzeo pogrešno pravno stanovište u tumačenju propisa, pa je to rešenje kasnije poništeno od strane suda po tužbi tužioca, ne predstavlja nezakonitost i nepravilnost u radu organa tuženog.