Tag Archives for " uslovna osuda "

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNO PRAVO

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

Pravnom licu i odgovornom licu koje je više puta bilo osuđivano za privredni prestup brisaće se ranije osude, ako u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena poslednja kazna ne učini novi privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje sadrži obeležje privrednog prestupa.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.

Kumulativno izricanje uslovne osude i novčane kazne

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kumulativno izricanje uslovne osude i novčane kazne

Moguće je izreći i uslovnu osudu i novčanu kaznu kao glavnu kaznu, naročito u slučaju ako je za krivično delo kumulativno propisan zatvor i novčana kazna, jer se radi o dve vrste sankcija i nije isključena njihova istovremena primena, ako to nalaže opšta svrha kažnjavanja.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po sadržini presude kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i izrečena mu je uslovna osuda, uz obavezu da zaostali dug na ime izdržavanja plati privremenom staraocu maloletnog lica u navedenom roku, ima mesta opozivu uslovne osude jer okrivljeni ne može sam da menja utvrđenu obavezu isplate doprinosa za izdržavanje deteta.

Opozivanje uslovne osude – član 551. tačka 1. ZKP i član 69. KZ

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude – član 551. tačka 1. ZKP i član 69. KZ

Kada je izrečenom uslovnom osudom okrivljeni obavezan da plati zakonskom zastupniku maloletnih tužilaca zaostale iznose na ime izdržavanja, za opoziv uslovne osude je nebitno da li je zakonski zastupnik pokrenuo izvršni postupak radi naplate potraživanja.

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

Kada je pravnosnažnom presudom kojom je okrivljenom izrečena uslovna osuda utvrđena obaveza okrivljenog da u određenom roku plati zaostale iznose na ime izdržavanja deteta i da nastavi da plaća utvrđene mesečne iznose, pa ne ispuni nijednu od navedenih obaveza, ostvareni su uslovi za opozivanje uslovne osude, a ne za produženje roka radi ispunjenja obaveze.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude

Kada je okrivljeni izrečenom uslovnom osudom obavezan da plati zaostali dug na ime izdržavanja maloletne dece, a što nije učinio u ostavljenom roku, to je nebitna činjenica za opoziv uslovne osude da je okrivljeni u tom periodu deci, koja su boravila kod njega, kupovao garderobu, poklone, hranio ih i drugo.