Tag Archives for " zakup šuma u državnoj svojini "

Pustošenje šuma

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pustošenje šuma

Kada je veštačenjem od strane veštaka šumarske struke utvrđeno da je okrivljeni izvršio seču stabala u vidu tzv. čiste seče, na parceli broj … učinio je krivično delo pustošenje šuma bez obzira što se u katastarskim knjigama parcela vodi kao “voćnjak”.

PRIVREDNO PRAVO

Privredni prestup iz člana 111. stav 1. tačka 21. i stav 2. Zakona o šumama

Izvršilac privrednog prestupa iz člana 111. stav 1. tačka 21. i stav 2. Zakona o šumama može biti pravno lice koje je korisnik državnih šuma, a kao odgovorno lice u pravnom licu može biti samo jedno lice, i to ono koje može doneti izvođački projekat gazdovanja šumama.

Šumska krađa

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Šumska krađa

Da bi postojala krivična odgovornost okrivljenih za krivično delo šumska krađa potrebno je veštačenjem od strane veštaka geometra utvrditi da li je seča stabala izvršena na parcelama oštećenih a veštačenjem od strane veštaka šumarske struke potom nužno je utvrditi količinu oborenih stabala.