Tag Archives for " Zakon o privrednim društvima "

Ništavost statusnih ugovora

UDK: 347.72.04(497.11)

NIŠTAVOST STATUSNIH UGOVORA
Biljana Kantar, savetnik Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima definisao je privredno društvo kao pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.
Osnivački akt je konstitutivni akt i pravni osnov nastanka društva. Sačinjava se u pisanoj formi i registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice, ili ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica.
Pravne posledice ništavosti osnivačkog akta odnose se na sudbinu samog društva i na pravni položaj poverilaca društva.
Pravna valjanost osnivačkog ugovora koji je proizveo pravno dejstvo u trenutku izvršenog upisa novoosnovanog društva u registar može se pobijati tužbom pred sudom u rokovima propisanim Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Po proteku tih rokova nema mesta podnošenju tužbe za utvrđenje ništavosti osnivačkih ugovora. Za razliku od tih ugovora, ugovori o prenosu udela koji su čisto obligacione prirode mogu se pobijati po opštim pravilima obligacionog prava.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, pravna priroda osnivačkog akta, postupak za utvrđenje ništavosti osnivačkog akta, pravne posledice ništavosti osnivačkog akta i ništavosti registracije, ništavost ugovora u vezi sa društvom.

Prestanak privrednog društva po odluci suda

UDK: 347.72.04(497.11)

PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA PO ODLUCI SUDA
Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima posebno propisuje prestanak društva na osnovu odluke suda i to u okviru odredaba koje regulišu akcionarsko društvo, a koje se kao takve primenjuju i na društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i u okviru odredaba koje regulišu ortačko društvo, a koje se primenjuju i na prestanak komanditnog društva odlukom suda.
Zakon o privrednim društvima posebno propisuje prestanak društva na osnovu odluke suda i to u okviru odredaba koje regulišu akcionarsko društvo, a koje se kao takve primenjuju i na društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i u okviru odredaba koje regulišu ortačko društvo, a koje se primenjuju i na prestanak komanditnog društva odlukom suda.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, prestanak akcionarskog društva po odluci suda, uslovi za podnošenje tužbe, odluke suda po podnetoj tužbi, posledice donošenja presude, prestanak ortačkog društva odlukom suda.

Položaj zaposlenih u slučaju likvidacije poslodavca

UDK: 347.72.04
349.22

POLOŽAJ ZAPOSLENIH U SLUČAJU LIKVIDACIJE POSLODAVCA
Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima izričito predviđa način prestanka svih pravnih formi privrednih društava. Zakon o privrednim društvima, likvidaciju priznaje kao jedan od načina prestanka privrednog društva u bilo kojoj od zakonom predviđenih pravnih formi organizovanja, odnosno likvidacijom prestaje i ortačko društvo, kao i komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo.
Opšti uslov za likvidaciju privrednog društva je svakako da društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.
Likvidacioni upravnik u slučaju dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po presudi suda koja je izjednačena sa odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji, po nastupanju pravnih posledica ove likvidacije (a to znači objavljivanju) ima zakonski osnov za otkaz ugovora o radu sa zaposlenima kod poslodavca nad kojim je pokrenut postupak dobrovoljne likvidacije ili likvidacije po odluci suda. Kod prinudne likvidacije kroz uslove koji su predviđeni da bi Registrator mogao doneti i objaviti da je društvo u statusu prinudne likvidacije ukazuje da je isto prestalo sa radom, odnosno da mu je objektivno onemogućen rad, a što znači da su ispunjeni uslovi iz člana 176. stav 1. tačka 5. Zakona o radu, a zaposlenima prestao radni odnos bez volje zaposlenog i poslodavca danom objave oglasa o prinudnoj likvidaciji kod registra privrednih subjekata.

Ključne reči: Zakon o privrednim društvima, prestanak privrednog društva, likvidacija privrednog društva, status zaposlenih.

Povezana lica u stečaju

UDK: 347.736

POVEZANA LICA U STEČAJU
Tamara Marković, sud. savetnik Privrednog apelacionog suda.
Miroslav Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Ekonomska i pravna samostalnost su značajne odrednice privrednih subjekata u tržišnoj privredi. Bitna obeležja te samostalnosti ogledaju se u samostalnom donošenju i vođenju poslovne i ekonomske politike, pa i u slobodnom povezivanju sa drugim subjektima. Povezivanje podrazumeva širok spektar odnosa i veza u poslovnim operacijama između različitih subjekata.
Pojam povezanih lica, u zavisnosti od toga da li se radi o povezivanju u odnosu na fizičko ili pravno lice, određen je Zakonom o privrednim društvima.
Zakon o stečajnom postupku nije regulisao pojam i tretman povezanih lica u stečaju. Problem je tretiran isključivo u okviru ograničenih domena primene pojedinih odredbi Zakona o privrednim društvima i to kroz institut zloupotrebe pravnog lica, povrede pravila sukoba interesa i zabrane konkurencije i naknade štete.
Zakonom o stečaju, a potom i Izmenama i dopunama Zakona o stečaju od 13. 8. 2014. godine, detaljnije je uređen pojam i položaj lica povezanih sa stečajnim dužnikom. Time je omogućeno ostvarenje ciljeva – povećanje stepena zaštite i namirenja poverilaca i sprečavanje primećenih zloupotreba u praksi.
Efikasan stečajni sistem neophodni je deo tržišne ekonomije jer obezbeđuje sigurnost poveriocima. Novi koncept stečajnog postupka predviđen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, stavlja u pogodniji položaj poverioce time što radikalno reguliše položaj poverilaca – lica povezanih sa stečajnim dužnikom.
Pri tome, ograničenja koja je novi zakonski tekst predvideo u odnosu na povezana lica, ne bi trebala da naruše pravnu sigurnost u pogledu odobravanja zajmova koji služe dopunjavanju kapitala između stečajnog dužnika i sa njim povezanih lica.

Ključne reči: pojam povezanih lica, Zakon o privrednim društvima, Zakon o stečajnom postupku, Zakon o stečaju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, odbor poverilaca, pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, reorganizacija, stečaj povezanih društava