Tag Archives for " trudničko bolovanje "

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme

Radni odnos zasnovan na određeno vreme prestaje istekom roka na koji je zasnovan i ako je zaposleni na bolovanju, ili na godišnjem odmoru, osim ako bolovanje nije otvoreno zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili radi posebne nege deteta.

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

USTAVNO PRAVO

Naknada zarade za vreme odsustva sa rada zbog održavanja trudnoće

Nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom odredba člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u delu koji glasi: “ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“.

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zabrana otkaza ugovora o radu ženi koja koristi pravo na porodiljsko odsustvo

Odredba člana 108. stav 4. Zakona o radu, o zabrani otkaza ugovora o radu, odnosi se na zaposlene žene koje su zaključile ugovor o radu na određeno vrijeme, a koje koriste pravo na porodiljsko odsustvo, a ne i na žene koje se nalaze na trudničkom bolovanju.