Tag Archives for " ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti "

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, čini onaj ko preti da će napasti, pokuša da napadne ili napadne ili na drugi način ometa službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

Izreka presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru je nerazumljiva kada je navedeno da je okrivljeni “na drugi način” ometao službena lica – oštećene, a potom je dat opis radnje izvršenja okrivljenog koja se odnosi na napad na telesni integritet oštećenih.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Zakonska definicija krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, prilikom određivanja radnje izvršenja ovog krivičnog dela, upotrebljava opisnu formulaciju prema kojoj ovo delo postoji ako se ovlašćeno službeno lice ometa u obavljanju poslova i ”na drugi način”, a što predstavlja faktičko pitanje koje sud rešava u svakom konkretnom slučaju.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je oštećeni – policijski službenik saopštio okrivljenom da iz vozila izađe i da ima nalog da ga pregleda kao i njegovo vozilo, pa okrivljeni počne da beži sa lica mesta a policijski službenik ga sustigne, tada u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni upravljajući svojim vozilom ometao službena lica – policijske službenike u vršenju njihovih službenih dužnosti “na drugi način”, a nije došlo do njegovog neposrednog kontakta sa oštećenim učinio je krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 2. Zakona o javnom redu i miru.

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnost

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnost

Kada je okrivljeni pustio policijske službenike u svoj stan, a povodom prijave za nasilje u porodici, a potom sa policijskim službenicima ode u zgradu Policijske uprave, tada nema dokaza da je učinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kod svake alternativne radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, u izreci presude kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog navedenog krivičnog dela mora biti navedena i posledica izvršenog krivičnog dela u vidu ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti – član 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti – član 23. stav 1. ZJRM

Kada su policijski službenici zaustavili vozilo okrivljenog radi kontrole i pregleda vozila, a okrivljeni se sa vozilom udaljio sa lica mesta, ne radi se o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti “na drugi način” shodno članu 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru već se radi o prekršaju iz člana 306. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je saobraćajni policajac pokazao okrivljenom – vozaču vozila da isto zaustavi van kolovoza i preda mu isprave, a koji potom nastavi kretanje, tada okrivljeni nije izvršio krivično delo iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru već se radi o učinjenom prekršaju.