Tag Archives for " ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti "

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada su oštećena lica – policijski službenici pronašli okrivljenog u njegovoj kući sa ciljem da obave određenu službenu radnju, ali im je on kroz prozor kuće pobegao, tada se ne može raditi o izvršenju krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Presuđena stvar u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar u krivičnom postupku

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog prekršaja iz člana 36. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a za iste radnje je oglašen krivim presudom krivičnog suda zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju službenih dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, tada je prvostepeni sud bio dužan da utvrdi da li se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari shodno članu 4. stav 1. ZKP.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Oštećeni kao nastavnik u osnovnoj školi, nije državni organ, nema ovlašćenja da odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu, pa se ne može smatrati službenim licem u smislu odredbe člana 112. stav 3. tačka 3. KZ.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

U slučaju napada na više lica u vršenju službene dužnosti ima se smatrati da je učinjeno samo jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, jer postoji prividni idealni sticaj po načelu konsumpcije.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, čini onaj ko preti da će napasti, pokuša da napadne ili napadne ili na drugi način ometa službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM

Izreka presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru je nerazumljiva kada je navedeno da je okrivljeni „na drugi način“ ometao službena lica – oštećene, a potom je dat opis radnje izvršenja okrivljenog koja se odnosi na napad na telesni integritet oštećenih.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Zakonska definicija krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, prilikom određivanja radnje izvršenja ovog krivičnog dela, upotrebljava opisnu formulaciju prema kojoj ovo delo postoji ako se ovlašćeno službeno lice ometa u obavljanju poslova i “na drugi način“, a što predstavlja faktičko pitanje koje sud rešava u svakom konkretnom slučaju.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je oštećeni – policijski službenik saopštio okrivljenom da iz vozila izađe i da ima nalog da ga pregleda kao i njegovo vozilo, pa okrivljeni počne da beži sa lica mesta a policijski službenik ga sustigne, tada u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.